Főoldal » Hírek » Testvére bankszámláját terheltette volna meg - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2020. augusz­tus 14-én, hami­sí­tott bizony­lat­tal, a test­vé­re bank­szám­lá­já­ról akart kész­pénzt fel­ven­ni az egyik helyi bankfiókban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a reg­ge­li órák­ban meg­je­lent az egyik bel­vá­ro­si pénz­in­té­zet fiók­já­ban. Az eljá­ró ügy­in­té­ző­vel közöl­te, hogy a bank­nál veze­tett szám­lá­já­ról 70.000 Ft-ot kíván fel­ven­ni. Ennek érde­ké­ben átad­ta neki a test­vé­re nevé­re kiál­lí­tott sze­mé­lyi iga­zol­ványt és lak­cím­kár­tyát, illet­ve átnyúj­tott egy pénz­fel­vé­tel­re vonat­ko­zó pénz­tár­bi­zony­la­tot is, melyen test­vé­re nevét valót­la­nul ő írta alá.

Az ügy­in­té­ző ész­lel­te, hogy a szám­la tulaj­do­no­sá­nak alá­írá­sa eltér a bizony­la­ton sze­rep­lő alá­írás­tól, így a pénz kifi­ze­té­sét meg­ta­gad­ta. Kifi­ze­tés ese­tén a ban­kot – üzlet­sza­bály­za­ta alap­ján – a szám­la­tu­laj­do­nos felé kár­ta­la­ní­tá­si köte­le­zett­ség ter­hel­te volna.

A fér­fit a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­gé­nek kísér­le­té­vel, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.