Főoldal » Hírek » Testvére élettársát bántalmazta egy férfi, amelyhez anyja segítséget nyújtott- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik a férfi test­vé­ré­nek az élet­tár­sát bántalmazták.

A vád­irat sze­rint az I.r. vád­lott a II.r. vád­lott fia. A II.r. vád­lott 2020. janu­ár 17-én a házá­ban tar­tóz­ko­dott, ahova dél­után meg­ér­ke­zett az ittas sér­tett, és a két nő között vesze­ke­dés ala­kult ki. Az idő­köz­ben a házba érke­ző I.r. vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett szá­ját, a feje tete­jé­re súj­tott, vala­mint ököl­lel meg­ütöt­te a nő olda­lát, miköz­ben a II.r. vád­lott a sér­tett haját húzta és a kör­mé­vel az arcát karmolta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést, töb­bek között bor­da­tö­rést, vala­mint fej­te­tő zúzó­dást szen­ve­dett, továb­bá a bal mell­üreg­ben vér- és leve­gő­gyü­lem ala­kult ki.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az I.r. ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, egy koráb­bi bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát, vala­mint köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, a II.r. ter­helt­tel szem­ben pedig vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.