Főoldal » Archív » Testvére helyett nyelvvizsgázott - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy test­vér­pár ellen, mivel egyi­kük a másik helyett nyelvvizsgázott.

A vád sze­rint a test­vé­rek egyi­ke 2015-Ben több­ször pró­bál­ko­zott német nyelv­ből közép­fo­kú nyelv­vizs­gát tenni, azon­ban nem járt sikerrel.

Test­vé­re jól beszélt néme­tül, ezért meg­ál­la­pod­tak abban, hogy helyet­te test­vé­re fog részt venni a német nyelvvizsgán.

A nyelv­vizs­gá­ra tör­tént jelent­ke­zést köve­tő­en a jelent­ke­zőt tájé­koz­tat­ták arról, hogy az írás­be­li és szó­be­li vizs­gá­já­ra 2015 októ­be­ré­ben, Pécsett fog sor kerülni.

A nyelv­vizs­ga kitű­zött idő­pont­já­ban így a néme­tül jól beszé­lő test­vér, húgá­nak sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyá­val jelent­ke­zett a vizs­ga­he­lyen, kitöl­töt­te az írás­be­li vizs­ga­fel­ada­to­kat, majd részt vett a szó­be­li nyelv­vizs­gán. A nyelv­vizs­ga jegy­ző­köny­vét test­vé­re helyett írta alá.

A nyelv­vizs­ga ered­mé­nyes volt, így közép­fo­kú német nyelv­vizs­gá­ról szóló nyelvvizsga-bizonyítványt állí­tot­tak ki a vizs­gán tény­le­ge­sen részt nem vevő test­vér nevére.

A test­vér­pár cse­lek­mé­nye a közokirat-hamisítás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.