Főoldal » Archív » Testvére helyett verték meg – vádemelés

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak 2011. júni­us 24-én egy buda­pes­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen ita­loz­tak, ahol az egyi­kük – egy koráb­bi konf­lik­tus miatt - össze­ve­re­ke­dett a sér­tett test­vé­ré­vel. Miu­tán a vere­ke­dés­be a vád­lott másik két társa is bekap­cso­ló­dott, a férfi a szó­ra­ko­zó­hely kijá­ra­ta felé mene­kült. Ekkor a három vád­lott kezük­ben sörös­üveg­gel a férfi bár­pult­nál álló test­vé­ré­re támad­tak és ütle­gel­ni kezd­ték. A meg­tá­ma­dott férfi kezé­vel védte  fejét, de egy nagy erejű ütés­től a föld­re esett. A sér­tett test­vér a bán­tal­ma­zás során elszen­ve­dett fej­sé­rü­lé­sek - külö­nö­sen a halán­té­ki arté­ria vérző sérü­lé­se - követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt három román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben emelt vádat a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Test­vé­re helyett kapta a verést