Főoldal » Hírek » Testvérei neve mögé bújva próbált menekülni – vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki elle­ne indult két külön­bö­ző bün­te­tő­el­já­rás­ban is más-más sze­mély­nek adta ki magát.

A vád­irat sze­rint a nő ellen egy Buda­pes­ten, illet­ve egy Ceg­lé­den tör­tént vagyon elle­ni cse­lek­mény miatt indult két külön­bö­ző ügy. Mind­két eset­ben hiá­nyoz­tak a sze­mé­lyes ira­tai, így az elszá­mol­ta­tá­sa­kor, illet­ve a kihall­ga­tá­sa­kor egy-egy fél­test­vé­re nevét és ada­ta­it adta meg.

A 2020 máju­sá­ban tör­tént buda­pes­ti eset­ben az ujj- és tenyér­le­nyo­mat után, a bűn­ügyi nyil­ván­tar­tá­si ada­tok ellen­őr­zé­se alap­ján derült ki az igaz­ság, de akkor a nő már messze járt.

A 2020 júni­u­sá­ban tör­tént ceg­lé­di eset­nél pedig elfo­gá­sa után vele szem­ben – test­vé­re neve alatt – bűn­ügyi fel­ügye­le­tet is elren­delt a bíró­ság. Annak vég­re­haj­tá­sa kere­té­ben a lak­ha­tá­si körül­mé­nye­ket ellen­őriz­te a rend­őr­ség, ami­kor kide­rült, hogy a meg­adott buda­pes­ti lak­cí­men nem az igazi tet­tes lakik.

Ezután a nőt letar­tóz­tat­ták, meg­aka­dá­lyoz­va a továb­bi félrevezetést.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben két rend­be­li hamis vád bűn­tet­te és szin­tén két rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a nő ellen.