Főoldal » Hírek » Testvéreivel támadt a házigazdára, amiért haza akarták küldeni – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a három test­vér­rel szem­ben, akik azért bán­tal­maz­ták a sér­tet­te­ket, mert az egyi­kük nézet­el­té­rés­be keve­re­dett a vendéglátójával.

A leg­idő­sebb, 33 éves vád­lott 2019 decem­be­ré­ben ven­dég­ként érke­zett a sér­tett házá­ba, ahol már dél­előtt ita­loz­ni kezd­tek. Ami­kor az együtt elfo­gyasz­tott nagy mennyi­sé­gű alko­hol hatá­sá­ra a sér­tett az esti órák­ban elaludt, őt a vád­lott több alka­lom­mal tar­kón ütöt­te azzal a cél­lal, hogy fel­éb­red­jen, és tovább tud­ják foly­tat­ni az ivást. A sér­tett azon­ban már nem akart inni, és fel­szó­lí­tott a vád­lot­tat, hogy távozzon.

A vád­lott ekkor a 26 és 20 éves test­vé­re­it tele­fo­non arról tájé­koz­tat­ta, hogy őt a ven­dég­ség­ben meg­ver­ték, ezért nem sok­kal később a két fia­ta­labb vád­lott is a hely­szín­re érke­zett, majd a ház előt­ti útsza­ka­szon a vád­lot­tak pusz­ta kéz­zel, illet­ve a maguk­kal vitt esz­kö­zök­kel – így pél­dá­ul szer­szám­nye­lek­kel – a házi­gaz­dát, egy másik ven­dé­get, illet­ve annak édes­ap­ját is bán­tal­maz­ták, mellyel csak akkor hagy­tak fel, ami­kor ész­lel­ték, hogy egy szem­ta­nú érte­sí­tet­te a rendőrséget. 

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tet­tek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, azon­ban egyi­kük fej­sé­rü­lé­se vonat­ko­zá­sá­ban – tekin­tet­tel a bán­tal­ma­zás esz­kö­zé­re és irá­nyá­ra – a súlyo­sabb sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak is fenn­állt a lehetősége.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a leg­fi­a­ta­labb vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett, míg idő­sebb test­vé­rei vonat­ko­zá­sá­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­kép a nyo­mo­zó ható­sá­gi szem­le során készült.