Főoldal » Archív » Testvérére terelte a gyanút a tolvaj – hamis vád miatt is felelnie kell

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves karancs­sá­gi férfi ellen, akit lopás miatt szá­mol­tat­tak el, és ennek során a saját test­vé­ré­nek adta ki magát.

A vád­lot­tal szem­ben 2016 júni­u­sá­nak egyik esté­jén egy Etes köz­ség­ben tör­tént lopá­si cse­lek­mény miatt intéz­ked­tek a Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei, mert egy kőmű­ves kala­páccsal és egy fej­szé­vel kerí­tés­osz­lo­pok­ról lebon­tott és eltu­laj­do­ní­tott három tábla sík­há­lót.

A lopás­sal oko­zott 17.000 Ft-os kár meg­té­rült, mivel a háló­kat a rend­őrök az elkö­ve­tő­től lefog­lal­ták és a sér­tett­nek vissza­ad­ták.

A fér­fi­nél nem vol­tak ira­tok, a rend­őri intéz­ke­dés során pedig az eljá­ró rend­őrök­nek saját sze­mé­lyes ada­tai helyett a test­vé­re ada­ta­it dik­tál­ta be. Elő­ál­lí­tot­ták, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, amely­nek során tovább­ra is test­vé­re ada­ta­i­val tett val­lo­mást. A férfi ezzel hami­san vádol­ta a lopás elkö­ve­té­sé­vel test­vé­rét, aki­nek ada­tai beke­rül­tek a bűn­tet­te­sek nyil­ván­tar­tá­sá­ba is.

A vád­lott­nak ezál­tal nem­csak az elkö­ve­tett kisebb tár­gyi súlyú lopá­sért, de az annál jóval súlyo­sabb, akár 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te miatt is felel­nie kell a bíró­ság előtt.