Főoldal » Hírek » Testvérétől lopott és kifosztotta alvó rokonait – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A haj­dú­had­há­zi fér­fit az eset után letar­tóz­tat­ták, a vád­eme­lés alap­ján kifosz­tás és lopás miatt kell a bíró­sá­gon felelnie.

A vád­irat sze­rint a haj­dú­had­há­zi férfi 2023. októ­ber 24-én, éjjel elment a test­vé­re házá­hoz, ahol az udva­ron par­ko­ló autó abla­kát betör­te, és a jár­mű­ből ellop­ta a benne tar­tott szer­szám­gé­pe­ket, kábe­le­ket és 25.000 forint kész­pénzt.  Tet­té­vel közel 120.000 forint lopá­si és 5.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott, ami nem térült meg, ezért a sér­tett a nyo­mo­zás során kérte kárá­nak megfizetését.

A férfi 2024. janu­ár 12-én, haj­nal­ban, az uno­ka­test­vé­ré­nek haj­dú­had­há­zi ott­ho­ná­hoz ment, ahol a kilincs­re zárt ajtón keresz­tül beju­tott a házba. A szo­bák­ban érté­kek után kuta­tott, majd bement a gye­rek­szo­bá­ba, ahol a két alvó gyer­mek­hez lépett, és az egyi­kük ágyon lévő mobil­te­le­fon­ját elvet­te. Az elkö­ve­tő ezután a háló­szo­bá­ba ment, ahon­nan az alvó házas­pár­tól ello­pott egy doboz ciga­ret­tát. A nő köz­ben fel­éb­redt és ráki­ál­tott a vád­lott­ra, a férje pedig kiug­rott az ágy­ból és ellök­te a fér­fit, aki elme­ne­kült a házból.

A csa­lád közel 26.000 forint kára meg­té­rült, mert az elkö­ve­tő a házá­nál meg­je­le­nő roko­nok­nak vissza­ad­ta az elvett dolgokat.

A vád­lott a Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa során beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit lopás bűn­tet­té­vel és 2 rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá köte­lez­ze a test­vé­ré­nek oko­zott lopá­si kár megfizetésére.