Főoldal » Hírek » Tettenérték a habpatronokat lopó tolvajt – a Komárom -Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt  indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint az áru­ház­lánc doro­gi és esz­ter­go­mi üzle­te­i­ből négy­szer lopott. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 4-én, augusz­tus 5-én, augusz­tus 6-án és októ­ber 15-én tért be az üzle­tek­be azért, hogy onnan élel­mi­szert, ita­lo­kat, és a leg­utol­só alka­lom­mal hab­pat­ront lop­jon. A férfi mind­annyi­szor a tás­ká­já­ba rej­tet­te a lopott ter­mé­ke­ket, két­szer fize­tés nél­kül és a biz­ton­sá­gi őr figyel­mét elke­rül­ve távo­zott az üzlet­ből. Az elkö­ve­tőt két­szer tet­ten­ér­te a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet, így a lopás­sal oko­zott kár rész­ben megtérült.

A negye­dik alka­lom­mal az elkö­ve­tő a hab­pat­ro­no­kat az esz­ter­go­mi áru­ház­ban lopta el, őt a biz­ton­sá­gi őr a kassza­sor elha­gyá­sát köve­tő­en a kijá­rat­nál tar­tóz­tat­ta fel. Az őrszo­bán a férfi önként kivet­te a tás­ká­já­ból az össze­sen 16.188,- Ft érté­kű habpatronokat .

A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bün­te­tett fér­fit pénz­bün­te­tés­re ítélje.