Főoldal » Hírek » Tettenérték az áruházi tolvajt - vádemelés - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, akit a biz­ton­sá­gi őr mind­annyi­szor tet­te­nért lopás közben.

A vád­irat sze­rint a mun­ka­vi­szonnyal, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző nő rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve lopott külön­bö­ző termékeket.

Az elkö­ve­tő 2020. decem­ber 23-án, egy tata­bá­nyai áru­ház­ban külön­bö­ző koz­me­ti­kai ter­mé­ke­ket rej­tett a ruhá­za­tá­ba, majd fize­tés nél­kül akar­ta elhagy­ni az üzle­tet, azon­ban a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat fel­tar­tóz­tat­ta, és tőle a 12.613 forint érté­kű árut vissza­vet­te. Egy másik áru­ház­ban a nő 2021. janu­ár 19-én pólót, blúzt rej­tett a ruhá­za­ta alá a pró­ba­fül­ké­ben, a kijá­rat­nál az eladó fel­tar­tóz­tat­ta, az elfo­gá­sát kame­ra rögzítette.

A nő 2021. janu­ár 24-én egy másik tata­bá­nyai üzlet­ben élel­mi­szert és koz­me­ti­ku­mot lopott úgy, hogy azo­kat a tás­ká­já­ba rej­tet­te. A bolt dol­go­zó­ja a biz­ton­sá­gi csen­gőt bein­dí­tot­ta, amely után a biz­ton­sá­gi őr fel­tar­tóz­tat­ta, tőle a 4.030 forint érté­kű ter­mé­ket vissza­vet­te. Ugyan­eb­ben az üzlet­ben 2021. feb­ru­ár 17-én ismét élel­mi­szert lopott, a biz­ton­sá­gi őr azon­ban ismét fel­tar­tóz­tat­ta a kijáratnál.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.