Főoldal » Hírek » Tettlegességig fajult az interneten kialakult vita – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge garáz­da­ság, illet­ve két­rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fia­tal fér­fit, aki előbb a barát­ját, majd annak neve­lő­ap­ját verte meg.

A vád sze­rint a tizen­nyol­ca­dik élet­évét nem­rég betöl­tött férfi 2024 feb­ru­ár­já­ban az inter­ne­ten keresz­tül szó­vál­tás­ba keve­re­dett az isme­rő­sé­vel, akit ezért sze­mé­lyes talál­ko­zó­ra hívott a helyi sport­pá­lyá­hoz. Ami­kor a sér­tett a hely­szín­re érke­zett, a vád­lott rövid szó­vál­tást köve­tő­en a barát­já­ra támadt, és több alka­lom­mal meg­ütöt­te, majd megrúgta.

Az ese­mé­nyek­ről tudo­mást sze­rez­ve a sér­tett közel­ben lakó neve­lő­ap­ja rövid időn belül a hely­szín­re érke­zett, azon­ban az indu­la­tos vád­lott őt sem kímél­te, előbb a mell­ka­sán meg­rúg­ta, majd az emi­att föld­re eső idő­sebb fér­fit még három­szor meg­ütöt­te az arcán. A jelen­lé­vők ezt köve­tő­en a vád­lot­tat elvá­lasz­tot­ták a sér­tet­tek­től, akik a táma­dó­juk bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A Bar­csi Járás­bí­ró­ság a 2024. ápri­lis 18-án meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év 6 hónap pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítélt, egy­út­tal elren­del­te a párt­fo­gó felügyeletét. 

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készítette.

A helyi sportpálya távolabbról