Főoldal » Archív » Tévedésből lefejelte a szomszédot- A Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 27 éves férfi ellen, aki téve­dés­ből a sér­tet­ten torolt meg egy olyan gyors­haj­tást, ami a gyer­me­két veszélyeztette.

A vád­lott egy Sió­fok kör­nyé­ki falu­ban a háza udva­rá­ról látta, hogy egy nagy sebes­ség­gel hala­dó gép­ko­csi majd­nem elso­dor­ta az úttes­ten átha­la­dó gyer­me­két. Mivel a vád­lott téve­sen azt gon­dol­ta, hogy az autót az egyik közel­ben lakó férfi vezet­te, ezért fel­in­dult álla­pot­ban átsi­e­tett hozzá.

A fél­re­ér­tést erő­sí­tet­te az is, hogy ami­kor a vád­lott oda­ért a sér­tett házá­hoz, az éppen az udva­rá­ra kez­dett beto­lat­ni a gép­ko­csi­já­val. A vád­lott ekkor oda­lé­pett a sér­tett autó­já­hoz, han­go­san kia­bál­va szá­mon kérte rajta a veze­té­si stí­lu­sát, majd a választ sem meg­vár­va a nyi­tott abla­kon keresz­tül beha­jolt az utas­tér­be, és lefe­jel­te a sér­tet­tet, aki­nek ettől eltö­rött az orra.

A tör­tén­te­ket a közel­ből figyel­te egy másik férfi is, aki pró­bál­ta meg­ér­tet­ni a vád­lot­tal, hogy nem a sér­tett szá­gul­do­zott az úton, azon­ban a vád­lott ezzel mit sem törőd­ve, a békí­te­ni igyek­vő fér­fit is megütötte.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és azt meg­bá­nó vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyu­ló tett indítványt.