Főoldal » Hírek » Tiltott eszközzel és jogosulatlanul halászott a tiszacsegei vádlott-a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy halas­tó­ból til­tott módon fogott ki halat.

A vád­lott 2020. októ­ber 22-én reg­gel 6 óra körül indult el kerék­pár­ral halat lopni a tisza­cse­gei ott­ho­ná­ból a köze­li halastavakhoz.

A férfi a magá­val vitt fel­sze­re­lé­se­ket a halas­ta­vak köze­lé­ben a fák üre­gé­be rej­tet­te, majd az egyik tóban elhe­lyez­te a tilal­ma­zott halá­sza­ti esz­köz­nek minő­sü­lő spe­ci­á­lis hálót. Ezt köve­tő­en a par­ton vára­ko­zott, majd a dél­utá­ni órák­ban kihúz­ta a hálót a víz­ből, amellyel kifo­gott hat pon­tyot és egy har­csát. A vád­lott a több mint 51 kg súlyú és 84.280 forint érté­kű halat a magá­val vitt zsák­ba rakta és kerék­pár­ral hazaindult.

A hely­szín köze­lé­ben tele­pí­tett vad­ka­me­ra fel­vé­te­lei alap­ján a sér­tett nem­ze­ti park mun­ka­tár­sai ész­lel­ték a lopást, ezért a ter­mé­szet­vé­del­mi őrszol­gá­lat tag­jai a haza­fe­lé tartó vád­lot­tat útköz­ben fel­tar­tóz­tat­ták és érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A vád­lott a lopás­sal 84.280 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, ami meg­té­rült, mivel a kifo­gott hala­kat vissza­en­ged­ték a vízbe.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Bal­maz­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járás Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és orv­ha­lá­szat vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, a hal­fo­gás­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket pedig koboz­za el.