Főoldal » Hírek » Tiltott módon próbált adatokat gyűjteni volt férjével szemben - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy nő és új párja ellen, akik a volt férj­ről tit­kos fel­vé­te­le­ket készí­tet­tek, melyet a gye­rek­el­he­lye­zé­si per során akar­tak felhasználni.

A sér­tett és a nő házas­tár­sak vol­tak, házas­sá­gu­kat a bíró­ság fel­bon­tot­ta, azon­ban a közös gyer­me­kük tekin­te­té­ben a szü­lői fel­ügye­le­ti jog gya­kor­lá­sá­nak meg­vál­toz­ta­tá­sa tár­gyá­ban bíró­sá­gi eljá­rás volt folya­mat­ban. A férj egy vál­lal­ko­zást üze­mel­te­tett, mely üzlet­he­lyi­ség­ben még a házas­sá­guk alatt kame­ra­rend­szert tele­pí­tett, mely­hez kap­cso­ló­dó­an a házas­sá­guk alatt közö­sen hasz­nált lap­top­ra fel­te­le­pí­tett egy kame­ra­prog­ra­mot, hogy távol­ról hoz­zá­fér­hes­se­nek az üzlet kameráihoz.

A válá­su­kat köve­tő­en a fele­ség a lap­to­pot magá­val vitte, azon­ban a prog­ram az elmen­tett fel­hasz­ná­ló név­vel és jel­szó­val tovább­ra is tele­pít­ve maradt a számítógépen.

A későb­bi­ek­ben a nő és új párja új lakás­ba köl­töz­tek, ahol a házra kame­ra­rend­szert tele­pí­tet­tek, mely­nek során ész­lel­ték, hogy a lap­top­ra már koráb­ban fel­te­le­pí­tet­ték a kame­ra­prog­ra­mot. Ekkor szá­muk­ra nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy az üzlet­he­lyi­ség­ben elhe­lye­zett kame­rák által készí­tett fel­vé­te­lek­hez hoz­zá­fér­nek, azo­kon keresz­tül az üzlet­ben tör­tén­te­ket meg­fi­gyel­he­tik. Ekkor elha­tá­roz­ták, hogy az üzlet­ben, illet­ve a hozzá kap­cso­ló­dó helyi­sé­gek­ben a tör­tén­te­ket meg­fi­gye­lik és azt rög­zí­tik. Ezzel a cél­juk az volt, hogy a sér­tett­nek a gyer­mek­kel kap­cso­la­tos maga­tar­tá­sát, magán­éle­tét, üzlet­me­ne­tét meg­fi­gyel­jék, melyet eset­le­ge­sen a későb­bi per­ben felhasználhatnak.

A vád­lot­tak 2019 novem­be­ré­ben több­ször meg­fi­gyel­ték a sér­tet­tet, a fel­vé­te­le­ket elmen­tet­ték, mely­nek egy részét a csa­lád jogi kép­vi­se­lő­jé­nek is elküldték.

Egy hónap eltel­té­vel a sér­tett tudo­mást szer­zett a meg­fi­gye­lés­ről, ezért a jel­szót meg­vál­toz­tat­ta, melyet köve­tő­en az elkö­ve­tők nem tud­tak a rend­szer­be belépni.

A két elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a til­tott adat­szer­zés bűn­tet­té­nek, vala­mint az infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­se vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.