Főoldal » Hírek » Tiltott önkényuralmi jelkép nyilvános közzététele miatt emelt vádat az ügyészség - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Mint az – a vád­lott köz­lé­se nyo­mán – a saj­tó­ban már több helyütt meg­je­lent, az Egri Járá­si Ügyész­ség már­ci­us végén önkény­ural­mi jel­kép hasz­ná­la­tá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 32 éves Heves megyei ille­tő­sé­gű fér­fi­val szemben.

A vád­lott – aki egy hagyo­mány­őr­ző­nek titu­lált kisebb közös­ség orszá­gos parancs­no­ká­nak tekin­ti magát – a saját beval­lá­sa sze­rint tizen­öt éve­sen, kor­en­ged­ménnyel lépett be egy, a rend­szer­vál­toz­ta­tás után ala­kult párt­ba, ahol több egy­ko­ri mun­kás­őr­rel is kap­cso­lat­ba került. Ennek a kör­nek a tag­jai elha­tá­roz­ták, hogy sza­bad­ide­jük­ben ápol­ni fog­ják a koráb­ban fel­osz­la­tott Mun­kás­őr­ség hagyo­má­nya­it. Bár a tár­sa­ság civil szer­ve­zet­ként tör­té­nő bíró­sá­gi bejegy­zé­sé­re soha nem került sor, a vád­lott az inter­ne­ten egy önál­ló hon­la­pot, majd 2018-tól egy közös­sé­gi oldalt is működtetett.

Az itt talál­ha­tó egyik bejegy­zés írója úgy fogal­ma­zott: „emlék­szünk az első egy­sé­gek meg­ala­ku­lá­sá­nak fel­eme­lő és felejt­he­tet­len per­ce­i­re, a mun­kás­őr egy­sé­gek első demonst­rá­ci­ó­i­ra. Hiszen a szür­ke pufaj­kás, Lenin sap­kás vörös csil­la­gos fér­fi­ak, lányok és asszo­nyok a mi elv­tár­sa­ink…” Az ilyen, és hason­ló tar­tal­mú nyil­vá­nos köz­zé­té­te­lek illuszt­rá­lá­sá­ra az oldal és a hon­lap üze­mel­te­tő­je, egy­ben szer­kesz­tő­je - maga a vád­lott - több eset­ben is ötágú vörös­csil­la­got hasz­nált, illet­ve ezt a til­tott önkény­ural­mi jel­ké­pet mint pro­fil­ké­pet is alkalmazta.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se sze­rint aki horog­ke­resz­tet, SS-jelvényt, nyi­las­ke­resz­tet, sarló-kalapácsot, ötágú vörös­csil­la­got vagy eze­ket ábrá­zo­ló jel­ké­pet a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas – külö­nö­sen az önkény­ural­mi rend­sze­rek áldo­za­ta­i­nak embe­ri mél­tó­sá­gát vagy kegye­le­ti jogát sértő – módon nagy nyil­vá­nos­ság előtt hasz­nál, vagy köz­szem­lé­re tesz, ha súlyo­sabb bűn­cse­lek­mény nem való­sul meg, vét­ség miatt elzá­rás­sal büntetendő.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség ennek a tör­vé­nyi sza­bá­lyo­zás­nak meg­fe­le­lő­en emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, és ese­té­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint - a bíró­ság által ügyé­szi indít­vány alap­ján ide­ig­le­ne­sen már most is hoz­zá­fér­he­tet­len­né tett - egyes tar­tal­mak vég­le­ges hoz­zá­fér­he­tet­len­né téte­lét indítványozta.