Főoldal » Archív » Tiltott teljesítményfokozókat próbált csempészni – vádat emelt az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a luxemburgi-szerb ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki több évre ele­gen­dő dózi­sú tel­je­sít­mény­fo­ko­zót pró­bált meg Magyar­or­szá­gon át csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. augusz­tus 3-án, reg­gel 6 óra­kor, jelent­ke­zett belé­pés­re a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen egy mon­te­neg­rói honos­sá­gú busz uta­sa­ként Szer­bia irá­nyá­ból. Az útle­vél­vizs­gá­lat után az eljá­ró pénz­ügy­őr kér­dé­sé­re nem jelen­tett be vám- és adó­kö­te­les árut. A pénz­ügy­őr téte­les vám­vizs­gá­lat mel­lett dön­tött, mely­nek során az autó­busz cso­mag­te­ré­ben egy feke­te tás­ká­ban hét dobozt, benne har­minc­öt ampul­lát, vala­mint öt doboz­ban össze­sen két­ezer­öt­száz tab­let­tát talált.

A ter­mé­kek Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­ző gyógy­szer­nek minő­sül­nek, legá­lis keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban nem sze­rez­he­tők be, orvo­si vény­re nem írha­tók fel. Ható­anya­gu­kat tekint­ve and­ro­gén ana­bo­li­kus szte­ro­i­dok, vagy­is a til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó sze­rek közé sorol­ha­tók. Ható­anya­guk fokoz­za az izom­tö­meg gya­ra­po­dá­sát, ha azon­ban hasz­ná­la­tuk orvo­si­lag nem indo­kolt, isme­ret­len ere­de­tük és jelen­tős mel­lék­ha­tá­sa­ik miatt alkal­ma­zá­suk foko­zott egész­ség­ügyi koc­ká­za­tot jelent. A készít­mé­nyek fel­té­te­le­zett hatás­erős­sé­ge és java­solt maxi­má­lis dózi­sa alap­ján azok több évre ele­gen­dő­ek, vagy­is indo­ko­lat­la­nul nagy mennyi­sé­gű­ek vol­tak. Magyar­or­szág terü­le­té­re kizá­ró­lag arra enge­déllyel ren­del­ke­ző gyár­tó, vagy nagy­ke­res­ke­dő hoz­hat­ta volna be ilyen mennyi­ség­ben eze­ket a gyógy­sze­re­ket. Az átszál­lí­tás pedig szin­tén gyár­tó, vagy nagy­ke­res­ke­dő meg­bí­zá­sá­ból tör­tén­he­tett volna. A vád­lott ilyen enge­déllyel, vagy meg­bí­zás­sal nem rendelkezett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat, vád­ira­tá­ban a bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyu­ló indít­vá­nya mel­lett a lefog­lalt gyógy­sze­rek elkob­zá­sát is kezdeményezte.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.