Főoldal » Hírek » Tiltott teljesítményfokozót hozott át a határon – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki nagy dózi­sú hor­mon­ké­szít­ményt tar­tott magá­nál enge­dély nél­kül határátlépésekor.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. május 10. nap­ján, a haj­na­li órák­ban egy Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra tartó busz uta­sa­ként lépett be az ország­ba a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen. A pénz­ügy­őr kér­dé­sé­re tagad­ta, hogy nála bár­mi­lyen beje­len­té­si vagy enge­dé­lye­zé­si köte­le­zett­ség alá eső áru volna, azon­ban a busz cso­mag­te­ré­ben elhe­lye­zett poggyá­szá­ból, 20 doboz­ban 100 db ampul­lá­nyi folya­dék került elő.

Az ampul­lák test­épí­tők által izom­tö­meg­nö­ve­lés­re gyak­ran alkal­ma­zott, olyan vény­kö­te­les gyógy­szert tar­tal­maz­tak, mely­nek magyar­or­szá­gi for­ga­lom­ba hoza­ta­la jelen­leg nem enge­dé­lye­zett, s arra a vád­lott orvo­si ren­del­vénnyel sem ren­del­ke­zett. A férfi által beho­zott mennyi­ség jóval meg­ha­lad­ta egy átla­gos beteg éves szük­ség­le­tét, az egy test­épí­tő kb. 10 havi adag­já­nak felelt meg.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.