Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Tisztességtelen általános szerződési feltételek egy ingatlanközvetítő cégnél – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség ered­mé­nye­sen kez­de­mé­nye­zett köz­ér­de­kű pert a fogyasz­tók érde­ké­ben egy esz­ter­go­mi szék­he­lyű, ingat­lan­köz­ve­tí­tés­sel fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zás­sal szemben.

A Győri Íté­lő­táb­la jog­erős dön­té­sé­vel a vál­lal­ko­zás és a fogyasz­tó közöt­ti szer­ző­dé­sek több, álta­lá­nos fel­té­te­lét is tisz­tes­ség­te­len­nek minő­sí­tet­te. A jog­vi­szony bizal­mi jel­le­gé­re tekin­tet­tel tisz­tes­ség­te­len az a kikö­tés, mely a vál­lal­ko­zás helyé­be egy másik, ugyan­azon ingat­lan­köz­ve­tí­tői háló­zat­ba tar­to­zó cég szer­ző­dés­be lépé­sé­hez a fogyasz­tó elő­ze­tes hoz­zá­já­ru­lá­sát meg­kö­ve­te­li, anél­kül, hogy a szer­ző­dés­be belé­pő felet a fogyasz­tó ismer­né. Szin­tén tisz­tes­ség­te­len, hogy az ingat­lan­köz­ve­tí­tő akkor is a tel­jes meg­bí­zá­si díjra tart igényt, ha az ingat­la­nát elad­ni kívá­nó fogyasz­tó a kiköz­ve­tí­tett vevő véte­li aján­la­tát ala­pos ok miatt uta­sít­ja vissza. Az ingat­lan­köz­ve­tí­tői szer­ző­dés­ben az ingat­lan bir­tok­ba­adá­si határ­ide­je és a vétel­ár meg­fi­ze­té­sé­nek fel­té­te­lei nem hatá­roz­ha­tók meg előre. Amennyi­ben a sike­res köz­ve­tí­té­sért járó meg­bí­zá­si díj kése­del­mes meg­fi­ze­té­se ese­té­re kikö­tött köt­bér mér­té­ke eltúl­zott, az tisz­tes­ség­te­len­sé­get ered­mé­nyez. A felek közöt­ti jog­vi­ta ese­té­re fősza­bály­ként a fogyasz­tó bel­föl­di lakó­he­lye sze­rin­ti bíró­ság ille­té­kes, az ettől elté­rő ille­té­kes­ség kikö­té­se jogszabálysértő.

A bíró­ság a tisz­tes­ség­te­len fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét meg­ál­la­pí­tot­ta, és köte­lez­te a vál­lal­ko­zást, hogy erről köz­le­ményt tegyen közzé vala­mennyi ügy­fél­szol­gá­la­ti irodájában.