Főoldal » Archív » Tisztességtelen szerződési feltételek egy utazási irodánál

A Somogy Megyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez egy Somogy megyei szék­he­lyű uta­zá­si iro­dá­val szem­ben, az uta­zá­si szer­ző­dé­sek részét képe­ző tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa iránt. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek fogyasz­tói szer­ző­dés részé­vé váló kikö­té­sé­nek az érvény­te­len­sé­gét vala­mennyi félre kiter­je­dő hatállyal álla­pít­sa meg, ille­tő­leg ren­del­je el, hogy saját költ­sé­gé­re a bíró­ság által meg­ha­tá­ro­zott határ­időn belül a kikö­tés érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra vonat­ko­zó köz­le­mény köz­zé­té­te­lé­ről gondoskodjon.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.18. - Tisz­tes­ség­te­len szer­ző­dé­si fel­té­te­lek egy uta­zá­si irodánál