Főoldal » Egyéb kategória » Tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmazott egy országos ingatlanközvetítő irodahálózat

A Pest Megyei Főügyész­ség egy ingat­lan­iro­da szer­ző­dé­se­i­be fog­lalt tisz­tes­ség­te­len szer­ző­dé­si fel­té­te­lek miatt for­dult kere­set­tel a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék­hez.

Egy Pest megyei szék­he­lyű ingat­lan­köz­ve­tí­tő cég szá­mos fővá­ro­si és töb­bek között Pest, Bács-Kiskun, Somogy, Csong­rád, Veszp­rém, Fejér megyé­ben műkö­dő iro­dá­ból álló háló­za­tot épí­tett ki. A cég előre elké­szí­tett egy szer­ző­dés min­tát abból a cél­ból, hogy az alap­ján kösse meg a hozzá for­du­ló, ingat­lan­ja­i­kat érté­ke­sí­te­ni kívá­nó embe­rek­kel a köz­ve­tí­tői szer­ző­dést. Ezt a szer­ző­dés­min­tát írták alá az ügy­fe­lek a cég­nek az ország külön­bö­ző pont­ja­in működ­te­tett ingat­lan­iro­dá­i­ban.

Az ingat­lan­köz­ve­tí­tő cég egy ideje már alkal­maz­ta a szer­ző­dés­min­tát, ami­kor a Pest Megyei Főügyész­ség azt fogyasz­tó­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge köré­ben meg­vizs­gál­ta. E vizs­gá­lat során a főügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a szer­ző­dés szá­mos ren­del­ke­zé­se tisz­tes­ség­te­len, vagy­is a szer­ző­dés­ből eredő jogo­kat és köte­le­zett­sé­ge­ket egy­ol­da­lú­an és indo­ko­lat­la­nul az ingat­la­nuk eladá­sá­ra meg­bí­zást adó sze­mé­lyek hát­rá­nyá­ra rög­zí­ti.

Tisz­tes­ség­te­len a szer­ző­dés­nek az a kikö­té­se, mely sze­rint a meg­bí­zó­nak akkor is ki kel­lett fizet­nie a köz­ve­tí­tő díjat,  ha az ingat­lant nem az iroda köz­re­mű­kö­dé­sé­vel adta el. Sér­tet­te a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­ség köve­tel­mé­nyét az is, ami­kor kizár­ták annak a lehe­tő­sé­gét, hogy az eladó a saját ingat­la­nát maga is érté­ke­sít­hes­se. Tisz­tes­ség­te­len volt az a szer­ző­dé­si kikö­tés is, ami­kor az eladó­nak ki kel­lett adnia az ingat­lant meg­vá­sár­ló ada­ta­it az ingat­lan­iro­da részé­re.

A Pest Megyei Főügyész­ég a tisz­tes­ség­te­len szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket kere­set­tel támad­ta meg a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szé­ken, azok érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben.