Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Titkos csatornán üzleteltek a kábítószer-kereskedők – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik közel fél éven át tit­kos üze­net­vál­tást lehe­tő­vé tevő tele­fo­nos alkal­ma­zás segít­sé­gé­vel speed­del, ecs­ta­sy­val és mari­hu­á­ná­val üzleteltek.

A vád­irat sze­rint a kábí­tó­szer fogyasz­tó duna­ve­csei férfi 2020 máju­sá­ban anya­gi haszon remé­nyé­ben elha­tá­roz­ta, hogy isme­rő­sei köré­ben kábí­tó­szert fog érté­ke­sí­te­ni. Ennek érde­ké­ben fel­ke­res­te a duna­föld­vá­ri fér­fit, aki­ről tudta, hogy kábí­tó­szer­rel foglalkozik.

Miu­tán a két férfi meg­ál­la­po­dott az üzlet rész­le­te­i­ről, a továb­bi­ak­ban a meg­ren­de­lés­sel és az átvé­tel­lel kap­cso­la­tos egyez­te­té­se­ket tit­kos üze­net­vál­tást lehe­tő­vé tevő alkal­ma­zá­son keresz­tül bonyo­lí­tot­ták. Itt tár­gyal­ták meg a kábí­tó­sze­rek faj­tá­ját, mennyi­sé­gét, de a meg­ren­delt áru leszál­lí­tá­sát végző futár kiné­ze­tét és ruhá­za­tát is ennek segít­sé­gé­vel közöl­te keres­ke­dő tár­sá­val a duna­föld­vá­ri férfi. Az amfe­ta­min tar­tal­mú „speed” por, továb­bá az „ecs­ta­sy” tab­let­ták és az utcai for­ga­lom­ban „fű” néven ismert mari­hu­á­na heti rend­sze­res­ség­gel cse­rélt gaz­dát, mely­nek révén ez idő alatt a kábí­tó­szert isme­ret­len hely­ről beszer­ző duna­föld­vá­ri eladó leg­alább 2 mil­lió forint haszon­ra tett szert.

A viszont­el­adó vád­lott Duna­ve­csén és Duna­föld­vá­ron árul­ta vissza­té­rő vevő­i­nek a kábí­tó­szert. A lakó­he­lyén tar­tott kuta­tás során a kalo­csai nyo­mo­zók jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert talál­tak, emel­lett digi­tá­lis mér­le­ge­ket és a keres­ke­dés­hez hasz­nált alu­fó­li­át, műanyag tasa­ko­kat fog­lal­tak le. Duna­föld­vá­ri társa laká­sán a mari­hu­á­na mel­lett koka­in is elő­ke­rült a növé­nyi őrlők és pipák mel­lett. Kide­rült, hogy a keres­ke­dés mel­lett mind­ket­ten fogyasz­tot­tak is a kábítószerből.

Az ügyész­ség mind­két fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő kábítószer-fogyasztó vevők­kel szem­ben – miu­tán részt vet­tek a kábítószer-függőséget gyó­gyí­tó­ke­ze­lé­sen, továb­bá megelőző-felvilágosító szol­gál­ta­tá­son – meg­szün­tet­te a bün­te­tő­el­já­rást. A bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotó­kon a vád­lot­tak laká­sán tar­tott kuta­tás során meg­ta­lált növé­nyi tör­me­lé­kek, a por­ci­ó­zás­hoz hasz­nált mér­leg, vala­mint kipor­ci­ó­zott speed por látható.