Főoldal » Hírek » Titkos internetes felület létrehozásával tévesztette meg a gazdasági kamarákat a rendszergazda és a kormányhivatalnok - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú sze­mély az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyomozást.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a tény­ál­lás tel­jes körű fel­de­rí­té­se és továb­bi rele­váns bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se érde­ké­ben a héten több hely­szí­nen össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre. A bűn­ügyi akció elő­ké­szí­té­sé­ben a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, az elfo­gá­sok­ban a Készen­lé­ti Rend­őr­ség köz­re­mű­kö­dött az ügyész­ség felkérésére.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, a koráb­ban egy megyei kor­mány­hi­va­tal osz­tály­ve­ze­tő­je­ként dol­go­zó kor­mány­tiszt­vi­se­lő és az isko­la­rend­sze­ren kívü­li fel­nőtt­kép­zé­sek ada­ta­it táro­ló elekt­ro­ni­kus rend­szert lét­re­ho­zó és kizá­ró­la­gos rend­szer­gaz­da­ként üze­mel­te­tő infor­ma­ti­kus átala­kí­tot­ta a rend­szer műkö­dé­sét. Ez alap­ján az egyes – Orszá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben (OKJ) sze­rep­lő szak­mai – vizs­gák a rend­szer fel­hasz­ná­lói felü­le­tén nem jelen­tek meg, azok kizá­ró­lag az álta­luk és a velük együtt­mű­kö­dő sze­mé­lyek szá­má­ra lát­ha­tó „tit­kos felü­let­re” kerül­tek. Erre tekin­tet­tel a vizs­ga­bi­zott­ság tag­ja­i­nak elsőd­le­ges kije­lö­lé­sé­re fel­jo­go­sí­tott, terü­le­ti­leg ille­té­kes szak­mai és gaz­da­sá­gi kama­rák nem érte­sül­het­tek ezen vizs­gák­ról, és emi­att az ehhez kap­cso­ló­dó vizs­ga­biz­tos kije­lö­lé­si jogo­sult­sá­guk­kal sem tud­tak élni.

Mind­ezek alap­ján a kor­mány­tiszt­vi­se­lő­nek lehe­tő­sé­ge volt egyes vizs­gák ese­tén vizs­ga­bi­zott­sá­gi tagok kije­lö­lé­sé­re, amely­nek révén el tudta érni, hogy a vizs­gá­ra a jog­sza­bá­lyi elő­írá­so­kat meg­szeg­ve beje­len­tett sze­mé­lyek sike­res vizs­gá­kat tegye­nek. A sza­bály­ta­lan vizs­gák lebo­nyo­lí­tá­sá­hoz kap­cso­ló­dó­an 2019 őszé­től, a sike­res vizs­gák ellen­ér­té­ke­ként a kor­mány­tiszt­vi­se­lő és fele­sé­ge által irá­nyí­tott, vizs­gá­ra fel­ké­szí­tő tan­fo­lya­mo­kat és vizs­gáz­ta­tást szer­ve­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok, a több mint húsz vizs­gá­zó­tól – ese­ten­ként 150.000 és 440.000 forint közöt­ti – pénz­be­li jut­ta­tás­ban részesültek.

Az ügyész­ség a kuta­tá­so­kat köve­tő­en öt sze­mélyt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki és három gya­nú­sí­tott őri­ze­tét ren­del­te el. A nyo­mo­zó ügyész­ség két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, míg az infor­ma­ti­kus ese­té­ben távol­tar­tást indít­vá­nyo­zott a kor­mány­hi­va­tal mun­ka­tár­sa­i­val tör­té­nő kap­cso­lat­tar­tást érin­tő­en.  A kény­szer­in­téz­ke­dé­sek­ről ma dönt a bíróság.