Főoldal » Archív » Titokban gyűjtött információkat volt élettársa magánéletéről

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a buda­pes­ti férfi ellen, aki meg­sze­rez­te volt élet­tár­sa házá­ból a kame­ra­rend­szert működ­te­tő szá­mí­tó­gé­pes egységet.

A vád­lott és a sér­tett a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek, az élet­kö­zös­sé­gük 2015-ben meg­sza­kadt. Ezt köve­tő­en a vád­lott Buda­pest­re köl­tö­zött, míg a sér­tett a vád­lot­tal közös kis­ko­rú gyer­me­ké­vel Deb­re­cen­ben egy csa­lá­di ház­ban élt.

2018. feb­ru­ár 11-én a dél­előt­ti órák­ban a vád­lott Deb­re­cen­be uta­zott, hogy a gyer­me­két meg­lá­to­gas­sa. A házba sza­bad bejá­rá­sa volt. Ezen alka­lom­mal a férfi a lakó­ház spáj­zá­ban lévő, a biz­ton­sá­gi kame­ra­rend­szert működ­te­tő szá­mí­tó­gé­pes egy­sé­get kivet­te, majd titok­ban magá­val vitte buda­pes­ti tar­tóz­ko­dá­si helyé­re. 2018. feb­ru­ár 14-én a vezér­lő­egy­ség által rög­zí­tett fel­vé­te­le­ket meg­te­kin­tet­te, majd azo­kat egy adat­hor­do­zó­ra magá­nak lementette.

A bün­te­tő­el­já­rás meg­in­du­lá­sát köve­tő­en a vád­lott a szá­mí­tó­gé­pes egy­sé­get a sér­tett részé­re visszaadta.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.