Főoldal » Archív » Titokban üzemeltetett a sörözőiben pénznyerő automatát

Til­tott sze­ren­cse­já­ték szer­ve­zé­sé­ben vett részt az a férfi, aki - az ehhez szük­sé­ges esz­kö­zök adó­ha­tó­ság álta­li lefog­la­lá­sa után - újabb bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett annak érde­ké­ben, hogy a tevé­keny­sé­gét foly­tat­has­sa. Az Egri Járá­si Ügyész­ség til­tott sze­ren­cse­já­ték szer­ve­zé­sé­nek vét­sé­gé­vel, vala­mint zár­tö­rés vét­sé­gé­vel vádolja.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.08.