Főoldal » Archív » Titokban videókat készített a zuhanyzóban - vádemelés

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy buda­pes­ti férfi ellen, aki fia­tal nők­ről enge­dély nél­kül készí­tett vide­ó­fel­vé­te­le­ket.

A vád sze­rint a negy­ven­egy éves vád­lott vil­lany­sze­re­lő­ként dol­go­zott Zamár­di­ban, egy zenei fesz­ti­vál ide­jén. A férfi szál­lá­sa nem messze volt attól a tábor­tól, ahol a fesz­ti­vá­lon dol­go­zó­kat helyez­ték el. Így meg tudta figyel­ni, hogy a tábor­ban lakó lányok mikor hasz­nál­ják a külön­ál­ló épü­let­ben lévő közös női zuhany­zót.

A férfi 2019 júli­u­sá­ban egyik éjsza­ka a zuhany­zó épü­let toa­lett részé­ben elrej­tő­zött. Ami­kor ész­lel­te, hogy a zuhany­zó­ban moz­gás van, fel­állt az egyik WC csé­szé­re és a válasz­fa­lon átnéz­ve tele­fon­já­val titok­ban vide­óz­ni kezd­te a tuso­ló sér­tet­tet. A nő ész­re­vet­te a vád­lot­tat és rá kia­bált, ezért a férfi sie­tő­sen távo­zott a hely­szín­ről.

A vád­lott a kuk­ko­lás­sal a lebu­kás elle­né­re sem hagyott fel, még aznap éjjel, pár óra eltel­té­vel, vissza­ment a vizes blokk­ba és ismét enge­dély nél­kül fel­vé­telt rög­zí­tett egy másik zuhany­zó sér­tett­ről, aki ugyan­csak tet­ten érte a fér­fit.

A férfi nem elő­ször vett fel titok­ban tuso­ló nőket, mivel lap­top­ján a rend­őrök továb­bi vide­ót talál­tak.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.