Főoldal » Archív » Tíz gyanúsított a gyulai határátkelőhelyen folyó korrupció miatt - VIDEÓVAL!

Meg­ta­gad­ták a val­lo­más­té­telt a teg­na­pi akció során elfo­gott és őri­zet­be vett határ­ren­dé­szek, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint álta­lá­ban 5 eurós vesz­te­ge­té­si pén­ze­ket kér­tek és fogad­tak el kül­föl­di kami­o­nok gép­ko­csi­ve­ze­tő­i­től. A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a Gyu­lai Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó, tíz határ­ren­dész szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr a gyu­lai határ­át­ke­lő­he­lyen a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­kor pénzt, illet­ve tár­gya­kat kér­tek és fogad­tak el kül­föl­di kami­o­nok gép­jár­mű­ve­ze­tő­i­től. A vesz­te­ge­té­si pénz álta­lá­ban 5 euró vagy 10 román lej volt, de elő­for­dult olyan is, hogy nagy cím­le­tű pénz ese­tén a határ­ren­dész vissza­adott. Arra is volt példa, hogy a kami­on gép­jár­mű­ve­ze­tő­je – pénz hiá­nyá­ban – kólát, kávét, cso­ko­lá­dét, vagy más kisebb érté­kű fogyasz­tá­si cik­ket adott oda a vele szem­ben intéz­ke­dő hiva­ta­los sze­mély­nek. A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. A Sze­ge­di Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa ma dönt az elő­ze­tes letartóztatásukról.

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont fel­vé­te­le az elfogásról
A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - tíz gya­nú­sí­tott a gyu­lai kor­rup­ció miatt (VIDEÓVAL)