Főoldal » Hírek » Tíz hónapos gyermeke előtt ölte meg annak édesanyját- A Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a cse­lek­mény súlyo­sabb minő­sí­té­sét és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát abban az ügy­ben, amely­ben az apa a tíz hóna­pos fia előtt ölte meg annak édes­any­ját.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint hosszú évek óta vesze­ke­dé­sek­kel ter­helt élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a férfi és a nő. Leg­alább egy­szer ez tett­le­ges­sé­gig fajult a férfi részé­ről. A nő több­ször, majd 2019. feb­ru­ár köze­pén vég­leg elköl­tö­zött a fér­fi­tól, közös gyer­me­kü­ket is vitte magá­val. A férfi nem tudott bele­nyu­god­ni a sza­kí­tás­ba. Idő­köz­ben tudo­mást szer­zett arról, hogy volt élet­tár­sa kap­cso­lat­ba lépett koráb­bi barátjával.

2019 feb­ru­ár­já­nak végén, kiala­kult szo­ká­sá­nak meg­fe­le­lő­en, meg­lá­to­gat­ta a nőt és a fiát. Ismé­tel­ten meg­pró­bál­ta hely­re­ál­lí­ta­ni kap­cso­la­tu­kat, eredménytelenül.

Rátá­madt a volt élet­tár­sá­ra, több­ször meg­ütöt­te, majd a szo­bá­ba mene­kü­lő nőt foj­to­gat­ta, kés­sel több­ször meg­szúr­ta. Minden­nek szem- és fül­ta­nú­ja volt a kis­fiú. A férfi a nő halá­lát ész­lel­ve a han­go­san síró gyer­me­ket csi­tí­tot­ta, majd sor­sá­ra hagy­ta, elme­ne­kült a hely­szín­ről. Az anya holt­tes­té­re és a mel­let­te síró, éhes és szom­jas kis­fi­ú­ra más­nap talál­tak rá.

Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit erős fel­in­du­lás­ban elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnösnek.

A Győri Íté­lő­táb­la – az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve – a férfi élet elle­ni cse­lek­mé­nyét súlyo­sab­ban, ember­ölés alap­ese­té­nek minő­sí­tet­te. A bün­te­té­sét, a kegyet­len elkö­ve­té­si módra is figye­lem­mel, 7 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­ről 12 évre súlyo­sí­tot­ta. 5 évre eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi. A kis­fiú vonat­ko­zá­sá­ban a szü­lői fel­ügye­le­ti jog meg­szün­te­té­sét egyéb tör­vé­nyes útra utasította.