Főoldal » Hírek » Tíz nap alatt három házból is lopott – fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, köz­ok­irat egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki több mint egy­mil­lió forin­tot zsák­má­nyolt nagy­atá­di és kör­nyék­be­li csa­lá­di házak­ból.

A vád sze­rint 46 éves férfi 2020 októ­be­ré­ben – annak elle­né­re, hogy a hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sét alig négy hónap­ja töl­töt­te ki – az ajtót betör­ve, más ese­tek­ben pedig a nyit­va hagyott ajtón vagy abla­kon keresz­tül bemász­va három csa­lá­di házba ment be, ahon­nan kész­pénzt, pénz­tár­cá­kat és éksze­re­ket lopott össze­sen 1.048.830 forint érték­ben.

A nagy­atá­di nyo­mo­zók szé­les­kö­rű nyo­mo­zást köve­tő­en, a vád­lott által a hely­szí­nen hát­ra­ha­gyott nyo­mok szak­ér­tői vizs­gá­la­ta alap­ján végül azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tőt.  

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő, jelen­leg is sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­lén készí­tet­te.