Főoldal » Hírek » Tizenegy éves gyereket molesztált a nevelőapja- a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a nevelt lányát éve­ken keresz­tül sze­xu­á­li­san zak­la­tó, a másik nevelt kis­ko­rú gyer­me­két és élet­tár­sát bán­tal­ma­zó vád­lott bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján eljá­ró Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a 2021. szep­tem­ber 9-ei íté­le­té­ben a vád­lot­tat tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és továb­bi 11 rend­be­li bűn­cse­lek­mény miatt 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi, vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lott és az élet­tár­sa 2014 ápri­li­sá­tól egy tési ingat­lan­ban közö­sen nevel­ték az élet­társ 2003 szep­tem­be­ré­ben szü­le­tett lányát és a 2007 már­ci­u­sá­ban szü­le­tett fiát. A vád­lott 2015 nya­rá­tól kez­dő­dő­en vissza­élt a sér­tett kiszol­gál­ta­tott hely­ze­té­vel, erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tet­te arra a kis­lányt, hogy vele sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­zen. Az ittas vád­lott 2019 októ­be­ré­ben a lakás­ban tört-zúzott, a kis­fi­út az ágyra lökte, kezé­nél és lábá­nál fogva föld­re rán­tot­ta, a feje irá­nyá­ba ütött, kicsa­var­ta a sér­tett bal kezét. A vád­lott maga­tar­tá­sa súlyo­san veszé­lyez­tet­te a gyer­me­kek érzel­mi, erköl­csi fejlődését. 

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és a védő elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.


A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te két rend­be­li, a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás vég­le­ges hatá­lyú. A kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés indo­kolt és szükséges.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Győri Íté­lő­táb­la dönt.