Főoldal » Archív » Tizenegy kiló marihuánát akart Magyarországra csempészni egy férfi

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a mace­dón állam­pol­gár­nak, aki mint­egy 11 kg mari­hu­á­nát akart Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág­ra becsem­pész­ni.

A gyanú sze­rint a férfi saját autó­ját vezet­ve 2017. janu­ár 30-án dél­után akart belép­ni a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re. A belé­pés során elvég­zett ellen­őr­zés­kor lefog­lal­tak a gép­ko­csi utas­te­ré­ben, az átala­kí­tott pad­ló­le­mez­ben elrej­tett 31 db fóli­á­ba tekert, össze­sen 11 kg súlyú kábí­tó­szer­gya­nús növé­nyi ágvég­ző­dést. Az elvég­zett gyors­tesz­tek alap­ján a kábí­tó­szer­gya­nús anyag kan­na­biszt tar­tal­ma­zott, mely­nek tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát.

Az ügyész­ség a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt, figye­lem­mel arra is, hogy a fér­fit ember­csem­pé­szés miatt hazá­já­ban koráb­ban már elítél­ték és rövid­del sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en követ­te el a bűn­cse­lek­ményt.

Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dön­te­ni.