Főoldal » Hírek » Tizenévesek akartak kirabolni egy fiút – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt három tizen­éves fia­tal­lal szem­ben, akik tavaly augusz­tus­ban, a X. kerü­let­ben meg­pró­bál­tak kira­bol­ni egy másik fiút. A táma­dást végül szem­ta­núk fékez­ték meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - az elkö­ve­tés­kor 13, 15 és 16 éves fiúk - 2023. augusz­tus 22-én dél­után, a X. kerü­let­ben figyel­tek fel a sér­tett­re, aki a jár­dán vára­ko­zott és köz­ben tele­fo­nált. A vád­lot­tak oda­men­tek a 18 éves fia­tal­hoz, kör­be­áll­ták és szi­dal­maz­ni kezd­ték, majd fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja át nekik a mobil­te­le­fon­ját és egyéb érté­ke­it, külön­ben meg­ve­rik. A fenye­ge­tés nyo­ma­té­ko­sí­tá­sa érde­ké­ben, a 13 éves táma­dó meg­rúg­ta és meg­lök­te a sér­tet­tet, aki azon­ban tovább­ra is ellen­állt, ezért a 15 éves vád­lott is több­ször meg­ütöt­te őt.

A táma­dást látva, egy kutyát sétál­ta­tó hölgy a sér­tett segít­sé­gé­re kelt, meg­pró­bál­ta elkül­de­ni a vád­lot­ta­kat, akik pár méter­re el is távo­lod­tak, a 15 éves fia­tal azon­ban vissza­for­dult és újra rátá­madt a sér­tett­re, ütöt­te és lök­dös­te a nála pár évvel idő­sebb fiút, aki védte magát, így köl­csö­nös dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük, majd végül mind­ket­ten a föld­re kerül­tek. Mind­eköz­ben a 16 éves táma­dó is több­ször meg­ütöt­te a sértettet.

A táma­dás­nak két másik szem­ta­nú vetett véget, akik elza­var­ták a vád­lot­ta­kat, akik így végül érté­kek meg­szer­zé­se nél­kül távoz­tak a helyszínről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyebb, hor­zso­lá­sos, illet­ve zúzó­dá­sos jel­le­gű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az igaz­ság­ügyi szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az akkor 13 éves vád­lott beszá­mít­ha­tó, és ren­del­ke­zik a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tá­si képességgel.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a három fia­talt cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­tel ele­jén az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lot­tak oda­men­nek a sér­tett­hez, majd ket­ten rátá­mad­nak. Egy szem­ta­nú köz­be­lé­pé­sé­re eltá­vo­lod­nak, majd egyik vissza­for­dul, és újra a sér­tett­re támad, dula­kod­nak, ezután egy másik szem­ta­nú is a sér­tett segít­sé­gé­re siet.