Főoldal » Hírek » Tizenhárom év fegyház elsőfokon a pásztói csecsemőgyilkosság elkövetőjének- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján tizen­há­rom év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék azt a nőt, aki 2018. janu­ár 1-jén meg­öl­te újszü­lött gyer­me­két Pász­tón.

A vád­lott 2018 janu­ár 1-jén – miu­tán a szil­vesz­tert egy isme­rő­sé­nél töl­töt­te – haza­in­dult, azon­ban útköz­ben ész­lel­te, hogy bein­dult a szü­lés. Ekkor bement a köze­li híd alá, ahol egy élet­ké­pes gyer­me­ket szült, aki­nek szü­le­té­sét titok­ban akar­ta tar­ta­ni. Ennek érde­ké­ben elha­tá­roz­ta, hogy meg­sza­ba­dul az újszü­löt­től úgy, hogy annak tes­tét fel­da­ra­bol­ja. A vád­lott ezt köve­tő­en az újszü­löt­tet több­ször fejen ütöt­te, majd egy nála lévő kés­sel fel­da­ra­bol­ta és a test­ré­sze­it a patak­ba szór­ta.

A 2020. decem­ber 2-án kihir­de­tett íté­le­té­ben a Tör­vény­szék a nőt a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben. Ezért őt tizen­há­rom év fegy­ház­bün­te­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá mivel az íté­let­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra figye­lem­mel a vád­lott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től kell tar­ta­ni - az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság köte­lez­te a vád­lot­tat az eljá­rás során fel­me­rült 3.135.187 forint bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re is.

Az íté­let elle­ni jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat meg­té­te­lé­re mind az ügyész, mind pedig a vád­lott és védő­je három mun­ka­na­pot tar­tott fenn.