Főoldal » Hírek » Tizenhárom év után kerültek kézre a fegyveres rablók - rendőrségi videóval - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt három férfi ellen, akik még 2009-ben rabol­tak ki egy ékszer­bol­tot Kiskunlacházán.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők közül ket­ten 2009 első három hónap­já­ban két másik rab­lást is elkö­vet­tek, azok miatt el is ítél­ték őket. Akkor azon­ban nem hoz­ták őket kap­cso­lat­ba a kis­kun­lac­há­zi üggyel.

Az elkö­ve­tők első­ként besze­rez­tek egy, a rab­lást meg­elő­ző éjsza­ka Buda­pest­ről ello­pott rend­szá­mot. Azt fel­tet­ték az autó­juk­ra és 2009. janu­ár 16-án reg­gel Kis­kun­lac­há­zá­ra hajtottak.

Egyi­kük az autó­ban maradt, míg a másik kettő masz­kot húzva és fegy­ver­rel a kéz­ben beron­tott a köz­pont köze­lé­ben talál­ha­tó ékszer­bolt­ba. Az egyik eladó­nak sike­rült meg­nyom­nia a pánik­gom­bot és kime­ne­kül­nie a bolt­ból, a másik eladót viszont a föld­re kényszerítették.

Ezután a két férfi az üzlet­ben kész­pénzt és nagy mennyi­sé­gű ékszert vett magá­hoz és mene­kül­ni kezd­tek a gép­ko­csi­juk felé. Futás köz­ben pár ékszert elej­tet­tek, de így is több mint tizen­öt­mil­lió forint­nyi zsák­mánnyal távoz­tak a településről.

A nyo­mo­zást koráb­ban fel­füg­gesz­tet­ték. A rend­őr­ség azon­ban még a cse­lek­mény elévü­lé­si ide­jén belül olyan továb­bi infor­má­ci­ó­kat tudott besze­rez­ni, ame­lyek lehe­tő­vé tet­ték az eljá­rás foly­ta­tá­sát és az elkö­ve­tők beazonosítását.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős érték­re, fegy­ve­re­sen és cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a három elkö­ve­tő ellen. Két vád­lot­tal szem­ben - figye­lem­mel a másik két rab­lás­ra - bűn­szö­vet­sé­gi minő­sí­tést is tar­tal­maz a vádirat. 

Az egyik elkö­ve­tő elfo­gá­sá­val kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg.