Főoldal » Archív » Tizenhárom éves gyanúsítottal szemben folyik büntetőeljárás rablás bűntette miatt

A tizen­há­rom éves gya­nú­sí­tott rend­sze­re­sen fenye­get­te isko­la­tár­sát azért, hogy adja át zseb­pén­zét. A sér­tett gye­rek a fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra alkal­man­ként 100-200 forin­tot, össze­sen az egy év alatt mint­egy 9000 forin­tot adott át a gya­nú­sí­tott­nak. Ezzel egy­ide­jű­leg a gya­nú­sí­tott egy másik osz­tály­tár­sát több alka­lom­mal meg­ver­te, meg­fe­nye­get­te pénz­szer­zés céljából.

A tizen­há­rom éves fiú az első 14 év alat­ti elkö­ve­tő, aki­vel szem­ben a tavaly hatály­ba lépett új Bün­te­tő Tör­vény­könyv alap­ján bün­te­tő­el­já­rás folyik Bara­nya megyében.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség -A 13 éves fiú elle­ni büntetőeljárásról