Főoldal » Hírek » Tizenhárom migránst szállított furgonjában a román embercsempész - a Veszprém Főügyészség sajtóközleménye

Több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt tar­tóz­tat­ta le a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra azt a húsz­éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akit a rend­őrök 2022. már­ci­us 26-án Som­ló­vá­sár­hely köze­lé­ben fog­tak el. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a fia­tal férfi 2022. már­ci­us 25-én a szerb-magyar határ köze­lé­ben tizen­há­rom, magát török-kurd nem­ze­ti­sé­gű­nek valló ille­gá­lis határ­át­lé­pőt vett fel a román rend­szá­mú kis­te­her­au­tó­já­ba, hogy az orszá­gon keresz­tül Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa őket.

A rend­őrök más­nap éjjel három óra körül azon­ban a 8-as számú főúton iga­zol­tat­ták a jár­mű­vet, amely­ben a mig­rán­sok között egy kis­ko­rú gyer­mek is utazott.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­nak helyt adva, a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel egy hónap­ra elren­del­te. A bíró­ság a vég­zé­sét a gya­nú­sí­tott védő­jé­vel kéz­be­sí­tés útján közli, ezért az nem végleges.