Főoldal » Archív » Tizenhat migráns egy áruszállító furgon zárt rakterében

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség egy román állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt minő­sí­tett ember­csem­pé­szés miatt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ugyan­is az elkö­ve­tő 2019. júli­us 21. nap­ján a haj­na­li órák­ban tizen­öt afgán és egy iráni sze­mélyt vett fel a jármű rak­te­ré­be az Alföld tér­sé­gé­ben. A mig­rán­sok­ra egy másik ember­csem­pész zárta rá az ajtót.

Az elkö­ve­tő a mig­rán­so­kat meg­ál­lás nél­kül, órá­kig szál­lí­tot­ta Sop­ron felé. A zárt rak­tér­ben nyo­mor­gó sze­mé­lyek a meleg idő­ben csu­pán az ajtó­ré­se­ken keresz­tül jutot­tak leve­gő­höz, ezért út köz­ben döröm­böl­tek is a sofőr­nek, ille­tő­leg fesze­get­ték a fur­gon ajta­já­nak gumi­tö­mí­té­se­it is.

Az elkö­ve­tő által veze­tett autót Sop­ron köze­lé­ben von­ták rend­őri intéz­ke­dés alá.

A férfi Magyar­or­szá­gon lakó­hellyel nem ren­del­ke­zik, romá­ni­ai lakó­he­lyén sem min­dig elér­he­tő. Elle­ne a luxem­bur­gi ható­sá­gok által kibo­csá­tott körö­zés van érvény­ben. Ezen tények miatt a nagy tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény kap­csán az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re lehet követ­kez­tet­ni.

Emel­lett az elkö­ve­tő­vel szem­ben más euró­pai tag­ál­lam­ban is indult már bün­te­tő­el­já­rás, továb­bá anya­gi­lag kiszol­gál­ta­tott hely­ze­te miatt, mivel a haza­u­ta­zá­sá­hoz szük­sé­ges összeg sem áll ren­del­ke­zé­sé­re, fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban a Sop­ron Járás­bí­ró­ság fog a mai napon dön­tést hozni.