Főoldal » Hírek » Tizenhatszor fizetett a talált bankkártyával – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy talált bank­kár­tyá­val több, mint egy tucat alka­lom­mal vásárolt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. feb­ru­ár 16-án Orosz­lány­ban bank­kár­tyát talált az utcán, amellyel három egy­mást köve­tő napon dohány­bolt­ban, étte­rem­ben, üzle­tek­ben,  pék­ség­ben tizen­hat­szor vásá­rolt külön­fé­le ter­mé­ket. A sér­tett har­mad­nap vette észre bank­kár­tyá­ja eltű­né­sét, ekkor azt letil­tot­ta. Az elkö­ve­tő dohány­bolt­ban fizet­ni akart a kár­tyá­val, de a letil­tás miatt az nem sike­rült, ezért a férfi a bank­kár­tyát a bolt­ban hagy­ta, azt az eladó a sér­tett­nek később visszaadta. 

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár 52.465 forint, ami meg­té­rült azál­tal, hogy a bank a tranz­ak­ci­ók össze­gét jóvá­ír­ta a sér­tett számláján.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést, és 52.465,-Ft. össze­gű vagyon­el­kob­zást szab­jon ki. 

A mel­lé­kelt vide­ón az egyik jogo­su­lat­lan fize­tés látható:

https://youtu.be/_J6ZllVvfh4