Főoldal » Hírek » Tizenhatszor lopott konyakot - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ugyan­ab­ból a bolt­ból tizen­hat­szor lopott konyakot. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júli­us 15. - augusz­tus 9. között tizen­hat­szor lopott ugyan­ab­ból a doro­gi bolt­ból 0,5 deci­li­te­res konya­ko­kat, össze­sen 7.130 forint érték­ben. Mind­egyik lopást rög­zí­tet­te a biz­ton­sá­gi kamera.

A férfi a bolti lopá­so­kat meg­elő­ző­en egy doro­gi telep­hely­ről híd­da­ru elekt­ro­ni­kus vezér­lő­egy­sé­get, továb­bá a cső­re­gisz­te­res köz­pon­ti fűtés egy regisz­te­rét vitte magá­val. Az elkö­ve­tő 2020. júni­us 14-én ugyan­in­nen lesze­rel­te a köz­pon­ti fűtést kiszol­gá­ló 12 darab alu­mí­ni­um toko­zott szek­rény ajta­ját, majd az össze­kö­tő kábe­le­ket kivág­ta, illet­ve a késes meg­sza­kí­tó­kat kisze­rel­te, rész­ben össze­tör­te, a szek­ré­nyek belső síne­zé­sét kivet­te. A veze­té­ke­ket lecsu­pa­szí­tot­ta, a benne lévő rezet pedig ellop­ta. Az elkö­ve­té­si érték 270.000 forint, a ron­gá­lá­si kár 650.000 forint.

A férfi ugyan­ezen a telep­he­lyen két másik rak­tár­ba is betört, az egyik­ből össze­sen 98.000 forint érték­ben vitt el  un. "bika­ká­belt", réz­sod­ro­nyo­kat, hegesz­tő­ká­belt, a másik rak­tár­ból 17.600 forint összeg­ben szer­szá­mo­kat vitt magával.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a több­szö­rös vissza­eső fér­fit az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, és alkal­maz­zon vagyon­el­kob­zást is.