Főoldal » Hírek » Tizenkét sofőr áll bíróság elé egy napon Kecskeméten - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés, illet­ve eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban ma tizen­ket­tő vád­lot­tat állít bíró­ság elé. Tízen Kecs­ke­mé­ten, illet­ve a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken itta­san vezet­tek gép­jár­mű­ve­ket, ket­ten eltil­tás hatá­lya alatt vezet­tek.

Az ittas veze­tés a leg­gya­ko­ribb és leg­ve­szé­lye­sebb köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény, ami szá­mos súlyos, halá­los bal­ese­tet oko­zott már az uta­kon. Aki itta­san ül a volán mögé, a saját és mások éle­tét is veszé­lyez­te­ti. 2021. május 14-től pedig az is bűn­cse­lek­mény, ha vala­kit eltil­tot­tak a jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re az eltil­tás hatá­lya alatt az eltil­tás alá tar­to­zó jár­mű­vet vezet.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve kiemelt figyel­met for­dít az ittas és az eltil­tás hatá­lya alatt veze­tők elle­ni hatá­ro­zott fel­lé­pés­re. A ma bíró­ság elé állí­tott 12 vád­lott – 10 férfi és 2 nő – 2022. feb­ru­ár köze­pe és már­ci­us vége között itta­san veze­tett sze­mély­au­tót és teher­gép­ko­csit Kecs­ke­mét, Lajos­mi­zse, Tisza­kécs­ke és a kör­nye­ző tele­pü­lé­sek utcá­in, illet­ve a tér­ség­ben lévő uta­kon.

Öten bün­te­tett elő­éle­tű­ek, akik ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt vol­tak koráb­ban elítél­ve. Két férfi kizá­ró­lag jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge miatt áll a bíró­ság elé, mert az eltil­tás hatá­lya alatt annak ható­kö­ré­be tar­to­zó jár­mű­vet vezet­tek. Egy férfi pedig mind­két bűn­cse­lek­ményt, az ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gét és a jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­tét is elkö­vet­te.

Három elkö­ve­tő­nek veze­tői enge­dé­lye sem volt, három eset­ben pedig az ittas sofő­rök bal­ese­tet is okoz­tak: másik autó­nak, egy ház kerí­té­sé­nek, illet­ve tuja­fá­nak haj­tot­tak. Közü­lük az egyik ittas sofőr könnyeb­ben sérült, sze­ren­csé­re más nem sérült meg.

Egy súlyo­san ittas férfi több­ször is elkö­vet­te az ittas jár­mű­ve­ze­tést: 2022. már­ci­us 19-én éjjel itta­san veze­tett egy teher­au­tót Kecs­ke­mé­ten. Miu­tán elfog­ták és távo­zott a rend­őr­ség­ről, aznap éjjel ismét itta­san ült a volán mögé, majd négy nap­pal később megint itta­san veze­tett.

A vád­lot­tak sza­bad­lá­bon véde­kez­nek, őket a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a mai napon, 2022. ápri­lis 22-én állít­ja gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé. Az elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.