Főoldal » Hírek » Tizennégy afgánnal az autójában egy ház vasoszlopának csapódott az embercsempész - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség az ember­csem­pé­szés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szerb fér­fit, aki egy bérelt sze­mély­au­tó­ban 14 afgánt szál­lít­va az őt iga­zol­tat­ni akaró rend­őrök jel­zé­sé­re nem állt meg, hanem nagy sebes­ség­gel tovább­haj­tott, majd egy ház vas­osz­lo­pá­nak ütkö­zött, végül a sérült jár­mű­ből kiszáll­va mene­kül­ni kezdett.

A vád­irat sze­rint a szerb férfi – az ügy vád­lott­ja – 2022. augusz­tus 24-én az isme­ret­len meg­bí­zó­já­tól kapott gps koor­di­ná­ták alap­ján első alka­lom­mal 12 határ­sér­tőt szál­lí­tott sike­re­sen az oszt­rák határ tér­sé­gé­be, segít­sé­get nyújt­va ezzel az ország terü­le­té­ről tör­té­nő ille­gá­lis kilé­pé­sük­höz.  A vád­lott ezért két nap múlva fizet­sé­get kapott, ame­lyet rész­ben a követ­ke­ző szál­lí­tás elő­ké­szí­té­sé­re fordított.

Tele­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül a szer­ve­ző­vel bonyo­lí­tott egyez­te­tés alap­ján egy hét múlva a Szer­bi­á­ban bérelt sze­mély­au­tó­já­ba a határ köze­lé­ben 14 papí­rok nél­kü­li afgán fér­fit vett fel és meg­kezd­te szál­lí­tá­su­kat úti­cél­juk, Auszt­ria felé.

A Bács-Kiskun megyei rend­őrök alig fél óra múlva Balo­ta­szál­lás köze­lé­ben ész­lel­ték a gya­nús jár­mű­vet, amely a meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés elle­né­re nem állt meg, hanem nagy sebes­ség­gel tovább­haj­tott. Az ember­csem­pész mene­kü­lés köz­ben a tele­pü­lés főut­cá­ján áthajt­va letért az útról, majd egy kör­be­ke­rí­tett ház vas­osz­lo­pá­nak és az azt tartó beton­talp­nak ütkö­zött. A vád­lott a sérült jár­mű­vel ezután még 200 métert tett meg, majd meg­ál­lást köve­tő­en a veze­tő­ülés­ből kiug­rott és futni kez­dett, míg­nem a járőr utol­ér­te és elfog­ta. A bal­eset­ben nem sérült meg senki. A mig­rán­sok elin­du­lá­su­kat meg­elő­ző­en fejen­ként 2.200-2.500,- Eurot helyez­tek letét­be, amely­ből sike­res szál­lí­tás ese­tén a vád­lott is része­sült volna.

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő szerb fér­fit vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért vele szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá 4 évre Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tot­ta. Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jogerős.