Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Tizenöt és nyolc év fegyházbüntetést kaptak a rablók gyorsított eljárásban- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Két férfi kés­sel rabolt ki fel­fegy­ver­kez­ve egy élel­mi­szer­üz­le­tet. A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta a ter­hel­te­ket, amely alap­ján a bíró­ság súlyos fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te őket elsőfokon.

A vád sze­rint egy 65 és egy 25 éves férfi 2020. augusz­tus 25-én az esti órák­ban bemen­tek egy II. kerü­le­ti élel­mi­szer­üz­let­be azért, hogy rab­lás­sal pénz­hez jus­sa­nak. Mind­ket­ten elő­vet­tek egy-egy kést és meg­fe­nye­get­ték az eladót, így sze­rez­ve meg 120 ezer forin­tot a pénz­tár­ból és egy a pul­ton talált pénz­tár­cá­ból. A rab­lók, ami­kor egy vásár­ló belé­pett az üzlet­be, elmenekültek.

A Buda­pes­ti II. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói pél­dás gyor­sa­ság­gal, két napon belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a két táma­dót, amely­ben sze­re­pet ját­szott, hogy a két férfi tömeg­köz­le­ke­dé­si esz­köz­zel érke­zett a hely­szín­re, és a vil­la­mo­son nem takar­ták el az arcu­kat maszkkal.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­ta­kat szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt egy hónap­pal a cse­lek­ményt köve­tő­en bíró­ság elé állította.

A bíró­ság a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint, a 65 éves fér­fit mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt 15 év, tár­sát 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te és mind­ket­tő­jü­ket hatá­ro­zott időre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A bíró­ság az idő­sebb fér­fit kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.

Az íté­let nem jog­erős, azt az ügyész­ség tudo­má­sul vette, a vád­lot­tak és védő­ik eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban vannak.