Főoldal » Hírek » Tizenöt illegális határsértőt csempésztek – rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két, mon­te­neg­rói illet­ve szerb fér­fi­nak, aki­ket 15 kül­föl­di csem­pé­szé­sen ért tet­ten a rend­őr­ség Csongrád-Csanád megyében.

A mon­te­neg­rói gya­nú­sí­tott által veze­tett, oszt­rák honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ra haj­na­li 1 óra­kor figyel­tek fel a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai Ruzsa tele­pü­lés hatá­rá­ban. Az ellen­őr­zés során a jármű utas­te­ré­ből 12 sze­mély, míg a cso­mag­te­ré­ből továb­bi 3 sze­mély került elő, akik sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták. Közü­lük 2 fő egyip­to­mi, míg 13 fő szír állam­pol­gár­nak val­lot­ta magát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kül­föl­di­e­ket koráb­ban isme­ret­len kísé­rő vezet­te át a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron, majd őket a gya­nú­sí­tot­tak jár­mű­vük­be fel­vet­ték. A gép­ko­csit a mon­te­neg­rói állam­pol­gár vezet­te, míg szerb társa mind­eköz­ben a meg­bí­zó­juk­kal tar­tot­ta a kap­cso­la­tot. A gya­nú­sí­tot­tak tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy az autó­juk­ba fel­vett kül­föl­di­ek az állam­ha­tárt meg nem enge­dett módon lép­ték át.

A társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. Vég­zé­se­it az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg azok ellen a véde­lem fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A rend­őr­sé­gi intéz­ke­dés során készült kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszek-es-illegalis-migransok-3