Főoldal » Hírek » Tízezer forintért vásárolt fiktív számlákat - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azok­kal az elkö­ve­tők­kel szem­ben, akik 2017. év már­ci­u­sá­ban és ápri­li­sá­ban fik­tív szám­lák fel­hasz­ná­lá­sá­val 26.812.310 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a Magyar Állam költségvetésének.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az első rendű vád­lott szer­szám­gyár­tás­sal fog­lal­ko­zó komá­ro­mi szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got veze­tett. A férfi miu­tán legyár­tot­ta a szer­szá­mo­kat - abból a cél­ból, hogy a mun­kák után 2017. év már­ci­u­sá­ban és ápri­li­sá­ban ne kell­jen ÁFA-t fizet­nie - három külön­bö­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­tól foga­dott be fik­tív szám­lá­kat, azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy a mun­ká­kat nem az álta­la veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság, hanem alvál­lal­ko­zó­ként a fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok végez­ték el. A fik­tív szám­lák kiál­lí­tá­sát végző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tői közül két vád­lott 10.000 forint jog­ta­lan elő­nyért cse­ré­be állí­tot­ta ki a valót­lan tar­tal­mú számlákat.

Az ügyész­ség össze­sen nyolc vád­lot­tal szem­ben költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge, három vád­lot­tal szem­ben ezen felül vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék egy bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, hat vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, egy vád­lot­tal szem­ben pedig köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki. Ezen túl­me­nő­en a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tő­it hatá­ro­zott időre tilt­sa el a gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet veze­tői tisztségétől.