Főoldal » Archív » Több alkalommal megöléssel fenyegette volt élettársát a nagyhegyesi férfi

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség volt élet­társ sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járásbíróságon.

A nagy­he­gye­si férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét évek­kel meg­elő­ző­en élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel, azon­ban a sza­kí­tást nem tudta elviselni.

2017. május 16-án a dél­utá­ni órák­ban a vád­lott autó­val köz­le­ke­dett Nagy­he­gyes bel­te­rü­le­tén, ami­kor ész­re­vet­te, hogy az utcán a sér­tett egy isme­rő­sé­vel beszél­get. A férfi lepar­kolt a közel­ben, majd gya­log elin­dult a sér­tett felé, köz­ben őt trá­gár módon szi­dal­maz­ta és meg­ölés­sel fenyegette.

A vád­lott agresszív fel­lé­pé­sét látva a sér­tett isme­rő­se bekí­sér­te a nőt a köze­li sport­ház­ba és ott egy iro­dá­ba bezár­ta. A vád­lott utá­nuk ment, több helyi­ség­be bené­zett és han­go­san köve­tel­te, hogy az asszony isme­rő­se nyis­sa ki az iroda ajtót, ahol a sér­tett tar­tóz­ko­dott. A sér­tett isme­rő­se azon­ban ezt hatá­ro­zot­tan meg­ta­gad­ta, ezért a vád­lott elhagy­ta a helyszínt.

Ezután egy hét­tel a vád­lott Nagy­he­gye­sen, egy élel­mi­szer­üz­let előtt meg­lát­ta a volt élet­tár­sa isme­rő­sét, aki­hez oda­ment és fenye­ge­tő módon olyan kije­len­tést tett, hogy ha Haj­dú­szo­bosz­lón talál­ko­zik a sér­tet­tel, egy zsá­kot húz a fejé­re és agyonüti.

Ezt köve­tő­en, 2017. júni­us 1-én az esti órák­ban a vád­lott tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­tet és több­ször elmond­ta az asszony­nak, hogy ki fogja nyírni.

A sér­tett­ben a férfi cse­lek­mé­nyei komoly félel­met kel­tet­tek, az eljá­rás során kérte volt élet­tár­sa meg­bün­te­té­sét, jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen volt élet­társ sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­ság­ra. A vád­irat­ban a vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.