Főoldal » Hírek » Több ember kizsákmányolása a vád – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi éve­ken keresz­tül dol­goz­ta­tott kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sze­mé­lye­ket a vád sze­rint, és egy ingat­lant is csa­lár­dul szer­zett meg egyik kizsák­má­nyolt­já­tól; a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re íté­lé­sét indít­vá­nyoz­za.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy férfi 2017-2020. között öt, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő fér­fit bírt mun­ká­ra. Négyü­ket a tanyá­ján, egyi­kü­ket a lakó­he­lyén lévő, ember­hez méltó lak­ha­tás­ra alkal­mat­lan mel­lék­épü­let­ben szál­lá­sol­ta el. A tanyán veze­té­kes víz, hűtő nem volt, az elekt­ro­mos­sá­got szük­ség ese­tén agg­re­gá­tor biz­to­sí­tot­ta. A sér­tet­tek a tanyán lévő, régi szi­ge­te­let­len lakó­ko­csi­ban lak­tak, ame­lyet kály­há­val lehe­tett fűte­ni. Az egyik sér­tett három­mil­lió forint érté­kű ingat­la­nát a ter­helt úgy írat­ta át a saját hoz­zá­tar­to­zó­ja nevé­re, hogy a vétel­árat nem fizet­ték meg. A vád­lott ennél az eset­nél azzal tévesz­tet­te meg a tar­to­zá­sok­kal bíró sér­tet­tet, hogy az átírás csak ide­ig­le­nes, azért, hogy ne ter­hel­jék meg zálog­jog­gal az ingat­lant. A férfi később a lakást fel­újít­tat­ta és hoz­zá­tar­to­zó­já­val érté­ke­sí­tet­te. A meg­ká­ro­sí­tott sér­tett a tanyán, mun­ka­vég­zés során meg­sé­rült, a lábá­ra ráta­po­sott egy ló. A vád­lott azon­ban csak késve vitte el orvos­hoz, így a sérült fér­fi­nak két láb­uj­ját is ampu­tál­ni kel­lett. A sér­tet­tet a vád­lott később bán­tal­maz­ta is, amely után a férfi meg­szö­kött kizsák­má­nyo­ló­já­tól.

A vád­irat­nak tár­gya még, hogy a vád­lott valót­la­nul jelent­ke­zett be egy buda­pes­ti címre, mint lakó­hely­re. 

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2020 júli­u­sá­ban a fér­fit őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd a nyo­mo­zást lefoly­tat­ta elle­ne. A nyo­mo­zó ügyé­szek a férfi ellen több rend­be­li, minő­sí­tett eseti ember­ke­res­ke­de­lem, vala­mint csa­lás bűn­tet­te, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt nyúj­tot­tak be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

Az ügyész­ség – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel két évtől tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt – indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a fér­fit és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

A vád­lott jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi fotók és videó itt talál­ha­tó:

Az ügyész­ség fel­leb­bez, hogy letar­tóz­ta­tás­ba kerül­jön a több ember kizsák­má­nyo­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi - Fotók­kal és vide­ó­val - Ügyész­ség (ugyeszseg.hu)