Főoldal » Archív » Több embercsempész és szállító bíróság előtt a négy napos ünnep alatt

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során több kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pészt állí­tott gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé, illet­ve indít­vá­nyoz­ta a már becsem­pé­szett mig­rán­sok szál­lí­tá­sá­ban részt vevő magyar állam­pol­gá­rok elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye