Főoldal » Hírek » Több emberen elkövetett emberölés bűntette a vád – VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 46 éves haj­lék­ta­lan férfi két embert meg­ölt, egy har­ma­dik fér­fit élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­ma­zott, egy negye­dik eset­ben pedig súlyos testi sér­tést okozott.

A vád­lott, egy 46 éves haj­lék­ta­lan férfi, a vád­irat sze­rint 2017 novem­be­ré­ben pusz­ta kéz­zel ölte meg szál­lás­adó­ját egy VIII. kerü­le­ti lakásban.

A vád­lott 2020 május­ban, egy XIII. kerü­le­ti, hasz­ná­la­ton kívü­li épü­let­ben pedig egy kés­sel oltot­ta ki egy isme­rő­se éle­tét. A vád sze­rint több mint 20 alka­lom­mal szúr­ta meg a fér­fit azért, hogy az érté­ke­it meg­sze­rez­ze. Egy pár sport­ci­pőt, és a férfi ezüst nyak­lán­cát vette el.

A férfi ezen túl­me­nő­en, 2020 nya­rán, szin­tén a fenti XIII. kerü­le­ti épü­let­ben egy kés­sel egy har­ma­dik fér­fit is élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tett, álmá­ban támadt rá a sér­tett­re. Szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás nél­kül az ő halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna.

A vád sze­rin­ti negye­dik bűn­cse­lek­ményt szin­tén 2020 nya­rán követ­te el; ekkor egy XIII. kerü­le­ti áru­ház előtt ököl­lel súlyo­san bán­tal­ma­zott egy másik haj­lék­ta­lan fér­fit, aki ennek követ­kez­té­ben több­szö­rös arc-, illet­ve áll­csont törést szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember, köz­tük véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban azzal, hogy a bíró­ság a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki.

Az aláb­bi fel­vé­te­len a vád­lott az erdő­ből jön ki, a kést meg­tör­li a fűben, ezután átha­lad az úttes­ten a jobb olda­li erdő­be, ahol – a vád sze­rint – elrej­tet­te a kést: 

A rend­őr­ség tájé­koz­ta­tó­ja az ügy­ről itt érhe­tő el: