Főoldal » Hírek » Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség – rendőrségi videóval, fotóval

A most 41 éves vád­lott 2019 szep­tem­be­ré­ben és 2020 janu­ár­já­ban egy fér­fi­re és egy nőre támadt rá a fővá­ros XIV. és XIII. kerü­le­té­ben. Egyi­kü­ket meg­öl­te, a mási­kat élet­ve­szé­lye­sen megszurkálta.

A vád­lott az elfo­gá­sát meg­elő­ző­en, éve­ken át haj­lék­ta­lan élet­mó­dot folytatott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. szep­tem­ber 8-án, későn este, a Róbert Károly kör­úti felül­já­ró alá sétált, ahol fel­fi­gyelt a szin­tén haj­lék­ta­lan sér­tett­re, aki aludt. Ekkor a férfi a nála lévő tás­ká­ból elő­vett egy kést, és azzal min­den előz­mény nél­kül a szá­má­ra isme­ret­len fér­fi­hoz lépett azért, hogy meg­öl­je. A sér­tett várat­la­nul fel­ri­adt, és ész­lel­te cél­zot­tan felé irá­nyu­ló szúró moz­du­la­tot, ezért a kar­ját maga elé emel­ve véde­ke­zett, így a szú­rás az egyik fel­kar­ját érte. A sér­tett a föld­ről fel­áll­va meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, a vád­lott azon­ban a kés­sel, nagy erő­vel még három­szor meg­szúr­ta a fér­fit a hasán, vala­mint a hátán. A táma­dó elhagy­ta a hely­színt, a sér­tett pedig egy köze­li ben­zin­kú­ton kért segít­sé­get, amely­nek dol­go­zói érte­sí­tet­ték a men­tő­ket. A sér­tett sérü­lé­sei élet­ve­szé­lye­sek vol­tak, az éle­tét a gon­dos és ide­jé­ben érke­ző orvo­si ellá­tás men­tet­te meg. 

A másik bűn­cse­lek­ményt a férfi 2020. janu­ár 14-én, a haj­na­li órák­ban a XIII. kerü­let­ben követ­te el. A férfi bement egy iro­da­ház olda­lán talál­ha­tó gya­lo­gos alul­já­ró­ba, ahol a haj­lék­ta­lan sér­tett aludt. A vád­lott az alvó nőhöz lépett, és egy lapos felü­le­tű esz­köz­zel leg­alább egy­szer, nagy erő­vel meg­ütöt­te a fejét. A bán­tal­ma­zás okoz­ta sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a sér­tett néhány per­cen belül a hely­szí­nen éle­tét veszí­tet­te. A sér­tett holt­tes­tét csak a dél­utá­ni órák­ban fedez­te fel egy járó­ke­lő. A sér­tett halá­lát az élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­len fej­sé­rü­lés okoz­ta, éle­tét az idő­ben érke­ző szak­sze­rű orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen tel­jes körű­en beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, abban az eset­ben őt a bíró­ság 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélje.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség által koráb­ban kiadott köz­le­mény itt meg­te­kint­he­tő: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-embert-megolt-egyet-pedig-eletveszelyesen