Főoldal » Archív » Több embert kirabolt a balatonlellei illemhely önjelölt őrzője

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bala­ton­lel­lei fér­fi­val szemben.

Az ittas vád­lott 2016. augusz­tu­sá­ban a nap­pa­li idő­szak­ban a bala­ton­lel­lei vas­út­ál­lo­má­son lévő – ingye­nes - illem­hely hasz­ná­la­tá­ért két sze­mély­től pénzt köve­telt. A sér­tet­tek a pénz­át­adást meg­ta­gad­ták, ezért a vád­lott egy rugós kés­sel fenye­get­te meg őket. Az egyik köze­li keres­ke­dő fel­szó­lí­tá­sá­ra a vád­lott a kést eldob­ta, azon­ban ezután még egy sze­mély­től - akit hasba rúgás­sal fenye­ge­tett meg  – köve­telt pénzt.

A rend­őrök a fér­fit rövid időn belül a hely­szín köze­lé­ben elfog­ták és előállították.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.