Főoldal » Hírek » Több év börtön vár az autópályán elfogott embercsempészre - fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­ten­érést köve­tő nyo­mo­zás után soron kívül bíró­ság elé állí­tot­ta az ukrán állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tőt.

A ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó tény­ál­lás sze­rint a fér­fit eddig isme­ret­len sze­mé­lyek koráb­ban azzal bíz­ták meg, hogy Magyar­or­szág­ra jog­el­le­ne­sen belé­pő kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat szál­lít­son a szerb határ köze­lé­ből Szlo­vá­ki­án és Len­gyel­or­szá­gon át Német­or­szág­ba. Erre az egyéb­ként Var­só­ban lakó ter­helt 1.500 dol­lá­rért vál­lal­ko­zott.

A férfi 2023. már­ci­us 20-án érke­zett Magyar­or­szág­ra azzal a cél­lal, hogy ele­get tegyen a meg­bí­zás­nak, mely­nek vég­re­haj­tá­sá­hoz itt­hon egy sze­mély­gép­ko­csi is a ren­del­ke­zé­sé­re állt. 2023. már­ci­us 22-én haj­nal­ban a szerb határ magyar­or­szá­gi sza­ka­szán az ember­csem­pész fel­vett a jár­mű­vé­be öt török, három kurd és egy szír állam­pol­gárt, akik addig elbúj­va vára­koz­tak egy köze­li erdő­ben.

A beszál­lás után a ter­het a tele­fon­já­ra ötven kilo­mé­te­ren­ként SMS-ben kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en kerü­lő­vel elin­dult kül­föl­di úti­cél­juk, Frank­furt am Main felé. Már az M3 autó­pá­lyán halad­tak, ami­kor a reg­ge­li órák­ban egy rend­őr­jár­őr iga­zol­tat­ta, majd ezt köve­tő­en elő­ál­lí­tot­ta őket. A gya­nú­sí­tott rövid­del később letar­tóz­ta­tás­ba került, míg uta­sa­it ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rás alá von­ták. A szál­lí­tó jár­mű­vet tulaj­don­ló cég tevé­keny­sé­gét és fele­lős­sé­gét külön eljá­rás­ban vizs­gál­ják.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség az ukrán állam­pol­gárt – mint bűn­szer­ve­ze­ti elkö­ve­tőt – vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ta.

A tár­gya­lá­son a járás­bí­ró­ság egyet­ér­tett ezzel a minő­sí­tés­sel és ennek meg­fe­le­lő­en mond­ta ki a vád­lott bűnös­sé­gét. A bíró­ság – a tör­vé­nyi közép­mér­ték alatt – 4 év bör­tönt sza­bott ki az elkö­ve­tő­vel szem­ben, emel­lett kiuta­sí­tot­ta őt Magyar­or­szág terü­le­té­ről.

Az íté­let ellen a vád­lott eny­hí­té­sért, az ügyész súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, így az nem jog­erős. A bün­te­tés mér­té­két ille­tő­en a végső szót a tör­vény­szék mond­ja majd ki.